Amcanion AWISS

Mae gan AWISS sawl amcan tymor byr a hirdymor, i gyd â’r nod o wella dealltwriaeth o anafiadau yng Nghymru, a defnyddio’r wybodaeth ychwanegol hon i leihau anafiadau a’r gost iechyd, economaidd a chymdeithasol i boblogaeth Cymru.

AMCANION TYMOR BYR

 1. Mesur mynychder anafiadau angheuol a rhai nad ydynt yn angheuol (yn ôl dull, math o anaf, oed, rhyw, Bwrdd Iechyd Lleol, Awdurdod Lleol, ac amddifadedd)
 2. Mesur difrifoldeb anafiadau (yn ôl dull, math o anaf, oed, rhyw, Bwrdd Iechyd Lleol, Awdurdod Lleol, ac amddifadedd)
 3. Mesur baich anafiadau ar boblogaeth Cymru trwy gyfrifo Blynyddoedd Bywyd wedi eu Haddasu gan Anabledd1 (DALY) (yn ôl dull, math o anaf, oed, rhyw, Bwrdd Iechyd Lleol, Awdurdod Lleol ac amddifadedd)
 4. Monitro tueddiadau anafiadau ar draws amser (yn ôl dull, math o anaf, oed, rhyw, Bwrdd Iechyd Lleol, Awdurdod Lleol ac amddifadedd)
 5. Cynnal dadansoddiadau cymharol rhyngwladol (e.e. cymharu cyfraddau anafiadau yng Nghymru â gwledydd eraill ar draws Ewrop a’r Byd)
 6. Cysylltu a dadansoddi data offynonellau iechyd, cymdeithasol ac addysgol lluosog â:
 • gwella dealltwriaeth o’r llwybrau achosol a’r gydberthynas gymhleth rhwng cyswllt, ymyriadau a chanlyniadau’n ymwneud ag anafiadau
 • nodi ffactorau risg ar gyfer mathau gwahanol o anafiadau
 • gwerthuso effeithiolrwydd ymyriadau atal anafiadau

7. Yn seiliedig ar ganfyddiadau amcanion 1-6, sefydlu rhestr o feysydd blaenoriaeth atal anafiadau

8. Darparu gwasanaeth cais am ddata amserol ac effeithlon

9. Cyfathrebu a lledaenu canfyddiadau AWISS i’r cyhoedd, y gymuned atal anafiadau a gwneuthurwyr polisïau trwy sawl cyfrwng, gan ddefnyddio iaith glir sy’n gyfeillgar i’r defnyddwyr

AMCANION HIRDYMOR

 1. Ymdrechu’n barhaus i wella ansawdd a chyflawnder data arolygu anafiadau
 2. Ymdrechu’n barhaus i gynyddu ansawdd, ehangder a dyfnder y data sydd ar gael i AWISS
 3. Llywio polisi ac ymarfer atal anafiadau ar draws Cymru
 4. Lleihau mynychder, effaith a baich anafiadau yng Nghymru

DALY yw nifer y Blynyddoedd Bywyd a Gollwyd (YLL) oherwydd marwolaeth cyn pryd a Blynyddoedd a Gollwyd oherwydd Anabledd (YLD)