Ffynonellau Data AWISS

Mae AWISS wedi ei leoli ym Mhrifysgol Abertawe ac mae’n defnyddio banc data Cyswllt Diogel Gwybodaeth Ddienw (SAIL) (http://www.saildatabank.com/).

Mae SAIL yn system diogelu preifatrwydd ar raddfa fawr, sydd yn galluogi cofnodion iechyd, addysgol a chymdeithasol dienw ar lefel unigol ac aelwyd i gael eu cysylltu a’u dadansoddi i gefnogi canlyniadau’n ymwneud ag iechyd.  Dyma un o chwe system cysylltu data o ansawdd uchel yn unig ar draws y byd, ac mae’n unigryw o ran ei gallu i gysylltu data a’i wneud yn ddienw ar lefelau lluosog.

Yn SAIL, mae holl drigolion Cymru’n cael ‘Maes Cyswllt Di-enw’ unigryw, nad yw’n adnabod, rhif 10 digid ar hap, y gellir ei gysylltu ar draws setiau data yn SAIL.  Yn ogystal, mae meysydd cysylltu di-enw yn cael eu neilltuo i bob preswylfa yng Nghymru gan alluogi preswylwyr sydd yn byw gyda’i gilydd i gael eu hadnabod, mae cyswllt rhwng mamau a phlant yn galluogi plant i gael eu cysylltu â’u rhieni, ac mae codau sefydliadol wedi eu hamgryptio ar gael ar gyfer ysgolion, cyfleusterau gofal iechyd, a daearyddiaeth ardaloedd bach.  Felly, mae’n bosibl, o fewn SAIL, i sefydlu unigolion o fewn hierarchaeth aml lefel a gwerthuso ymyriadau syml neu gymhleth, sy’n gweithredu ar sawl lefel.  Mae isadeiledd SAIL hefyd yn galluogi dadansoddwyr AWISS i ddatblygu dealltwriaeth well o’r llwybrau achosol cymhleth rhwng cyswllt, ymyriadau a chanlyniadau anafiadau.

Mae gan AWISS fynediad at sawl set ddata ddienw yng nghronfa ddata SAIL (a restrir isod) y gellir eu cysylltu a’u dadansoddi i gefnogi dadansoddiadau epidemiolegol a gwerthuso ymyriadau ataliol.

Set Ddata Adrannau Brys (EDDS)

Mae Set Ddata Adrannau Brys (EDDS) yn ceisio cyfleu’r holl weithgaredd mewn Adrannau Brys ac Unedau Mân Anafiadau mewn ysbytai yn GIG Cymru.

Caiff y data ei gasglu a’i godio ym mhob ysbyty, cyn cael ei drosglwyddo’n electronig i Wasanaeth Gwybodeg GIG Cymru (NWIS), lle mae’n cael ei ddilysu a’i ychwanegu at brif gronfa ddata EDDS. Mae diagnosis, triniaethau, dulliau, gweithgaredd a lleoliad anafiadau yn cael eu codio gan ddefnyddio categorïau eang. Mae mwy o fanylion ar gael yn: http://www.datadictionary.wales.nhs.uk/default.htm?turl=WordDocuments%2Fnhswalesdatadictionaryversion30.htm

Dechreuodd Adrannau Brys Mawr (24 awr, o dan arweiniad ymgynghorwyr) gyflwyno data ym mis Ebrill 2009 ac mae pob ysbyty arall sy’n darparu cyfleusterau gofal brys wedi bod yn darparu data er Ebrill 2012.

Er y dylai EDDS gynrychioli 100% o’r ymweliadau, nid oedd pob uned yn gallu cyflwyno data o 1 Ebrill 2009 ac felly gallai’r data fod yn anghyflawn ar gyfer cyfnodau cynharach.  Yn ogystal, er bod gwiriadau data’n cael eu cynnal gan NWIS a Byrddau Iechyd, mae’r gwiriadau hyn yn aml yn canolbwyntio ar ddilysrwydd data yn hytrach na chywirdeb y codio a ddefnyddiwyd, ac o ganlyniad, mae anghywirdeb yn bresennol yn y set ddata Adrannau Brys.

Cronfa Ddata Cyfnodau Gofal Cleifion Cymru (PEDW)

Mae Cronfa Ddata Cyfnodau Gofal Cleifion Cymru (PEDW) yn cofnodi pob cyfnod gofal cleifion mewnol ac achosion dydd yn ysbytai GIG Cymru.  Mae hyn yn cynnwys derbyniadau brys ac wedi eu cynllunio, llawdriniaethau bach a mawr, a chyfnodau aros yn yr ysbyty wrth roi genedigaeth. Mae gweithgaredd ysbytai ar gyfer trigolion Cymru sy’n cael eu trin mewn ysbytai yn Lloegr yn cael ei gynnwys hefyd.

Mae data PEDW yn cael ei gasglu a’i godio ar gyfer pob ysbyty. Mae’r cofnodion wedyn yn cael eu trosglwyddo’n electronig i Wasanaeth Gwybodeg GIG Cymru (NWIS) lle cânt eu dilysu a’u hychwanegu at y brif gronfa ddata cyn mynd yn ddienw a chael eu trosglwyddo i gronfa ddata SAIL.

Caiff diagnosis ei godio gan ddefnyddio Dosbarthiad Rhyngwladol Clefydau (ICD). Mae mwy o fanylion am ICD ar gael: http://www.who.int/classifications/icd/en/index.html.  Caiff gweithdrefnau eu codio gan ddefnyddio dosbarthiad OPCS o weithdrefnau llawfeddygol.

Er y dylai PEDW fod yn gofnod cyflawn o’r holl weithgaredd cleifion mewnol ac achosion dydd yn GIG Cymru, cydnabyddir gan NWIS y bydd gwallau yn bresennol yn set ddata PEDW.  Fodd bynnag, gan fod PEDW yn cynnwys tua miliwn o gyfnodau cleifion mewn ysbytai y flwyddyn, dim ond cyfran fach o’r data sy’n cael ei heffeithio.

Gweler gwefan Arsyllfa Iechyd Cyhoeddus Cymru am fwy o fanylion: http://www.wales.nhs.uk/sitesplus/922/page/50308

Data Marwolaethau o’r Swyddfa Ystadegau Gwladol (ONS)

Mae set ddata marwolaethau y Swyddfa Ystadegau Gwladol (ONS) yn cynnwys detholiad blynyddol o ddata marwolaethau dienw ar gyfer trigolion Cymru. Mae’r set ddata yn cynnwys manylion achosion sylfaenol marwolaeth, y flwyddyn gofrestru a blwyddyn y digwyddiad. Gellir adnabod marwolaethau yn ymwneud ag anafiadau yn y set ddata hon trwy chwilio am godau achosion allanol Dosbarthiad Rhyngwladol Clefydau (ICD) yn y maes achos sylfaenol y farwolaeth.

Gweler gwefan ONS am fwy o fanylion:

https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/healthandsocialcare/causesofdeath

Set Ddata Ddemograffig Cymru

Mae set ddata Gwasanaeth Demograffig Cymru yn cynnwys gwybodaeth weinyddol am unigolion sydd yn byw yng Nghymru sy’n defnyddio gwasanaethau’r GIG; fel hanes cyfeiriad a chofrestru mewn meddygfa.  Disodlodd hwn Gofrestr Weinyddol GIG Cymru (NHSAR) yn 2009. Mae’r set ddata hon yn darparu cyswllt rhwng unigolyn dienw a phreswylfeydd dienw, gan alluogi aelwydydd o unigolion i gael eu gosod gyda’i gilydd.

Gweler gwefan WDS am fwy o fanylion: http://www.wales.nhs.uk/nwis/page/52552

Set ddata Ymarfer Cyffredinol Gofal Sylfaenol (Ymarfer Cyffredinol)

Mae set ddata Ymarfer Cyffredinol Gofal Sylfaenol yn cynnwys cofnodion iechyd electronig ar gyfer pob claf sy’n mynychu meddygfeydd ymarfer cyffredinol sydd wedi ymuno â chronfa ddata SAIL (tua 80% o feddygfeydd yng Nghymru).

Mae pob meddygfa ymarfer cyffredinol yn defnyddio system gwybodaeth glinigol i gynnal cofnod iechyd electronig ar gyfer eu cleifion; gan gofnodi arwyddion, symptomau, canlyniadau profion, diagnosis, triniaeth wedi ei ragnodi, atgyfeiriadau am driniaeth arbenigol ac agweddau cymdeithasol yn ymwneud ag amgylchedd cartref cleifion.

Gweler gwefan SAIL am fwy o fanylion:

http://www.saildatabank.com/data-dictionary/sail-datasets/primary-care-gp-dataset.aspx

Set ddata Uned Canolfan Llosgiadau Cymru

Mae set ddata Uned Canolfan Llosgiadau Cymru (WCBU) yn cynnwys cofnodion pob asesiad a derbyniad i’r WCBU sydd wedi ei lleoli yn ysbyty Treforys. Mae’r uned yn gwasanaethu poblogaeth o ryw 2.3 miliwn o drigolion Cymru ar draws De, Canolbarth a Gorllewin Cymru.  Yn ogystal, ym Mai 2010, dynodwyd WCBU yn Ganolfan Llosgiadau Oedolion ar gyfer Rhwydwaith Llosgiadau De Orllewin y DU, sydd yn gwasanaethu poblogaeth o ryw 10 miliwn. Gall cleifion wedi eu hanafu gan losgiadau cymhleth o rannau eraill o’r DU gael eu trosglwyddo i Ganolfan Llosgiadau Cymru hefyd trwy Ganolfan Genedlaethol Gwelyau Llosgiadau. Mae’r uned yn trin tua 750 o gleifion llosgiadau’r flwyddyn, gyda hanner angen triniaeth fel cleifion mewnol.  Mae hefyd yn trin dros 6,500 o achosion llawdriniaeth blastig. Mae tua hanner yn blant. Er bod y tîm yn trin plant â llosgiadau cymharol ddifrifol, caiff y rheiny ag anafiadau mwy sylweddol eu trosglwyddo i’r ganolfan llosgiadau plant ym Mryste.

Gweler gwefan WCBU am fwy o fanylion:

http://www.wales.nhs.uk/sitesplus/863/page/39301

Set Ddata Isafswm Gofal Critigol (CCMDS)

Cafodd y CCMDS ei ymgorffori yn SAIL yn 2015 ac mae staff AWISS wedi dechrau archwilio’r defnydd o’r set ddata yn ddiweddar. Mae’r CCMDS yn cynnwys 34 o feysydd sydd yn darparu data gweinyddol a chlinigol allweddol wedi ei gymeradwyo i gael ei gasglu gan Ymddiriedolaethau’r GIG sy’n derbyn cleifion sy’n oedolion sydd angen gofal critigol lefel 2 neu 3.

Gweler gwefan Y Ganolfan Wybodaeth Iechyd a Gofal Cymdeithasol am fwy o fanylion:http://www.datadictionary.nhs.uk/data_dictionary/messages/supporting_data_sets/data_sets/critical_care_minimum_data_set_fr.asp?shownav=1