Llosgiadau a Sgaldiadau yn y grŵp oedran 0-4 oed – Derbyniadau Brys i’r Ysbyty

Cyfraddau fesul 100,000 o’r boblogaeth ar gyfer derbyniadau brys i’r ysbyty yn ymwneud â llosgiadau a sgaldiadau ymysg plant 0-4 oed. Ceir pwyntiau data coll oherwydd bod cyfrifiadau yn rhy fach i gael eu cyflwyno’n gyhoeddus (i atal y perygl o ddatgelu). Gellir defnyddio panel dewis ar ochr dde y dudalen i ddewis y flwyddyn o ddiddordeb neu i gyflwyno data yn ôl Awdurdod Lleol/Byrddau Iechyd. Gellir lawrlwytho’r canlyniadau crai a’r graffiau trwy glicio ar y ddolen lawrlwytho ar yr ochr dde ar y gwaelod. Gallwch lawrlwytho data o un graff ar y tro yn unig – cliciwch ar deitl y graff y mae gennych ddiddordeb ynddo i ddewis y graff hwn i’w lawrlwytho..

Nodyn yn ymwneud â’r cynnydd sylweddol mewn derbyniadau rhwng 2016 a 2017: Ar ôl siarad â dau feddyg yng Nghanolfan Llosgiadau a Llawdriniaeth Blastig Cymru, awgrymwyd mai addasiadau i godio neu newidiadau mewn patrymau atgyfeirio oedd wedi arwain at y cynnydd hwn, yn hytrach na chynnydd gwirioneddol mewn anafiadau llosgi yn y grŵp oedran hwn.

Argymhellir bod y canlyniadau hyn yn cael eu dehongli’n ofalus. Gallai gwahaniaethau penodol rhwng ALl/BI ymwneud â gwahaniaethau mewn ymarfer clinigol neu ymarfer codio data rhwng ysbytai, yn hytrach nag amrywiadau gwirioneddol ym mynychder anafiadau. Os ydych yn bwriadu defnyddio dangosyddion AWISS yn eich gwaith, fe’ch cynghorir i siarad ag aelod o dîm AWISS cyn cyhoeddi eich gwaith (awiss@swansea.ac.uk).  

Am fwy o wybodaeth am y ffordd y cafodd y cyfraddau hyn eu cyfrifo, gweler yr adroddiad dangosyddion a’r  adran metadata>.