Polisi Preifatrwydd a Chwcis

Mae’r safle hon yn defnyddio cwcis – ffeiliau testun bach sy’n cael eu rhoi ar eich peiriant i helpu’r safle i ddarparu profiad gwell i’r defnyddiwr. Yn gyffredinol, defnyddir cwcis i gadw dewisiadau’r defnyddiwr, storio gwybodaeth ar gyfer pethau fel basgedi siopa, a darparu olrhain dienw i gymwysiadau trydydd parti fel Google Analytics. Fel rheol, bydd cwcis yn gwella eich profiad pori.  Fodd bynnag, efallai y bydd yn well gennych anablu’r cwcis ar y safle a safleoedd eraill.  Y ffordd fwyaf effeithiol o wneud hyn yw anablu cwcis yn eich porwr.  Rydym yn awgrymu edrych yr adran Cymorth eich porwr neu edrych ar y wefan About Cookies sydd yn rhoi canllawiau ar gyfer pob porwr modern.

Nid yw AWISS.org.uk yn eich olrhain chi fel unigolyn yn weithredol.

Trwy gyflwyno ymholiad trwy ein ffurflen gyswllt rydych yn cydsynio i’ch data gael ei gadw gan AWISS, Prifysgol Abertawe. Bydd eich data’n cael ei ddefnyddio at ddibenion ymdrin â’ch ymholiad ac anfon gwybodaeth berthnasol atoch am AWISS. Ni fydd AWISS yn rhoi eich manylion i unrhyw drydydd parti.  Os byddwch yn dymuno tynnu eich hun oddi ar gronfa ddata AWISS, anfonwch e-bost at awiss@swansea.ac.uk.

Rydym yn defnyddio Google Analytics i olrhain perfformiad ein gwefan a phatrymau defnydd.  Nid ydym yn cysylltu ystadegau a gasglwyd gan Google Analytics â gwybodaeth i adnabod person. Gallwch ganfod mwy am bolisi preifatrwydd Google Analytics a sut i wrthod olrhain.

Mae mwy o fanylion am cwcis a ddefnyddir gan Google Analytics wedi eu cyhoeddi ar wefan Google. Cwcis a Google Analytics

Mae Google hefyd yn cyhoeddi ychwanegiad porwr fydd yn atal gwybodaeth cwcis ar gyfer Google Analytics rhag cael ei chadw. Ychwanegiad porwr optio allan Google Analytics

NID YW’R WYBODAETH YR YDYM YN EI CHASGLU TRWY CWCIS YN EICH ADNABOD FEL UNIGOLYN – MAE I GYD YN GWBL DDIENW.

Eich Hawliau

Mae’r Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data (GDPR) yn cryfhau ac yn ychwanegu at hawliau unigolion sy’n bodoli yn unol â’r Ddeddf Diogelu Data ac mae SAIL wedi ymrwymo i gefnogi’r hawliau hyn.

Mae gennych hawl i gael mynediad at eich gwybodaeth bersonol, i wrthwynebu prosesu eich gwybodaeth bersonol, i unioni, dileu, cyfyngu ac anfon eich gwybodaeth bersonol.  Ewch i dudalennau Diogelu Data’r Brifysgol am fwy o wybodaeth mewn perthynas â’ch hawliau.

Dylid gwneud unrhyw geisiadau neu wrthwynebiadau yn ysgrifenedig at Swyddog Diogelu Data’r Brifysgol:-

Swyddog Cydymffurfio’r Brifysgol (FOI/DP)

Swyddfa’r Is-ganghellor

Prifysgol Abertawe

Parc Singleton

Abertawe

SA2 8PP

Ebost: dataprotection@swansea.ac.uk

Sut gallwch chi dynnu cydsyniad i ni gadw eich data yn ôl

Gallwch newid eich meddwl unrhyw bryd am y ffordd yr ydym yn cysylltu â chi, sut rydym yn prosesu eich gwybodaeth, neu gallwch ofyn i ni beidio â chysylltu â chi yn gyfan gwbl trwy gysylltu ag AWISS yn awiss@swansea.ac.uk.

Byddwn yn rhagweithiol yn diweddaru eich cofnodion a’n nod yw gweithredu’r holl newidiadau i ddewisiadau cyfathrebu o fewn deg diwrnod gwaith.

Sut i wneud cwyn

Os ydych yn anhapus gyda’r ffordd y mae eich data personol wedi cael ei brosesu, gallwch gysylltu â Swyddog Diogelu Data’r Brifysgol i ddechrau gan ddefnyddio’r manylion cyswllt uchod.

Os ydych yn dal yn anfodlon yna mae gennych hawl i wneud cais yn uniongyrchol at y Comisiynydd Gwybodaeth i gael penderfyniad. Gellir cysylltu â’r Comisiynydd Gwybodaeth yn: –

Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth,

Wycliffe House,

Water Lane,

Wilmslow,

Cheshire,

SK9 5AF

www.ico.org.uk