Proses Ymgynghori a Phenderfyniadau Dangosyddion Anafiadau

Yn 2017, comisiynwyd tîm AWISS, wedi ei leoli yn Sefydliad Farr/canolfan Ymchwil Data Iechyd y DU ym Mhrifysgol Abertawe, i nodi a datblygu rhestr o ddangosyddion anafiadau allweddol, i wella arolygu anafiadau a chynorthwyo rhaglenni a pholisïau atal anafiadau ledled Cymru.

Mae Llywodraeth Cymru ac Iechyd Cyhoeddus Cymru (PHW) yn nodi bod ‘Fframwaith Canlyniadau Iechyd y Cyhoedd ar gyfer Cymru’ a ‘Fframwaith Canlyniadau’r Blynyddoedd Cynnar’ wedi cael eu defnyddio i ddewis y dangosyddion anafiadau arfaethedig.

Dylanwadodd nifer o ffactorau ar ddyluniad a datblygiad y dangosyddion anafiadau:

 • Canlyniadau sydd yn bwysig i iechyd a llesiant pobl Cymru
 • Cyd-fynd â Pholisi Llywodraeth Cymru
 • Yn agored i ymyriadau gan gyrff cyhoeddus a chyrff eraill fydd yn arwain at iechyd a llesiant gwell, a lleihau anghydraddoldebau iechyd
 • Yn gyfyngedig o ran nifer er mwyn gallu eu rheoli
 • Ffurfio set gydlynus, wedi ei chyfiawnhau gan resymeg a sail dystiolaeth
 • Gallu cael eu crynhoi mewn ffordd gryno sydd yn hawdd i bawb eu deall
 • Lle y bo’n bosibl, gallu dangos amrywiad pwysig rhwng ardaloedd a chanfod newidiadau dros amser
 • Gallu cael eu cynhyrchu mewn ffordd amserol
 • Lle y bo’n bosibl, yn gallu cael eu cymharu â mesurau tebyg a ddefnyddir y tu allan i Gymru
 • Bod yn briodol yn ystadegol
 • Defnyddio systemau casglu data presennol lle y bo’n bosibl

Gan ddilyn proses ymgynghori gydag unigolion ar draws byrddau iechyd Cymru, staff Iechyd Cyhoeddus Cymru, academyddion, sefydliadau’r trydydd sector ac arbenigwyr atal anafiadau o ystod o gefndiroedd; cytunwyd ar 25 o ddangosyddion atal anafiadau ar gyfer Cymru:

Anafiadau pob achos – marwolaethau

Anafiadau pob achos – derbyniadau brys i’r ysbyty

Anafiadau pob achos – ymweliadau ag adrannau brys

Anafiadau pob achos – Blynyddoedd bywyd wedi eu haddasu gan anabledd

Anafiadau cartref a hamdden ym mhob grŵp oedran – ymweliadau ag adrannau brys

Anafiadau cartref a hamdden ym mhob grŵp oedran – derbyniadau brys i’r ysbyty

Anafiadau anfwriadol yn y cartref yn y grŵp oedran 0-7 oed – ymweliadau ag adrannau brys

Llosgiadau a sgaldiadau yn y grŵp oedran 0-4 oed – derbyniadau brys i’r ysbyty

Syrthio ymysg pobl 65+ oed – derbyniadau brys i’r ysbyty

Anafiadau Traffig Ffyrdd ym mhob grŵp oedran – ymweld ag adrannau brys

Anafiadau Traffig Ffyrdd ym mhob grŵp oedran – derbyniadau brys i’r ysbyty

Anafiadau Traffig Ffyrdd ymysg oedolion ifanc 17-24 oed – marwolaethau

Anafiadau Traffig Ffyrdd ymysg oedolion ifanc 17-24 oed – derbyniadau brys i’r ysbyty

Anafiadau cerddwyr a seiclo yn y grŵp oedran 0-16 oed – derbyniadau brys i’r ysbyty

Gwenwyno ym mhob grŵp oedran – ymweliadau ag adrannau brys

Gwenwyno ym mhob grŵp oedran – derbyniadau brys i’r ysbyty

Gwenwyno ymysg plant a phobl ifanc 0-24 oed – ymweliadau ag adrannau brys

Gwenwyno ymysg plant a phobl ifanc 0-24 oed – derbyniadau brys i’r ysbyty

Hunan-niwed ymysg pobl ifanc 10-24 oed – marwolaethau

Hunan-niwed ymysg pobl ifanc 10-24 oed – derbyniadau brys i’r ysbyty

Ymosodiadau ym mhob grŵp oedran – derbyniadau brys i’r ysbyty

Fframwaith Canlyniadau Iechyd y Cyhoedd (PHOF): Torri clun ymysg pobl hŷn, dadansoddiad wedi ei arwain gan Iechyd Cyhoeddus Cymru

PHOF: Marwolaethau yn ymwneud ag anafiadau, dadansoddiad wedi ei arwain gan Iechyd Cyhoeddus Cymru

PHOF: Marwolaethau anafiadau Traffig Ffyrdd, dadansoddiad wedi ei arwain gan Iechyd Cyhoeddus Cymru