Telerau ac Amodau

Trwy ddefnyddio safle AWISS (www.awiss.org.uk) rydych yn cytuno i fod yn gaeth i’r telerau ac amodau hyn.  Mae eich defnydd o’r Wefan yn golygu eich bod yn cytuno i’r Telerau.

Polisi Preifatrwydd

Mae’r Wefan yn parchu eich hawl i breifatrwydd unrhyw wybodaeth bersonol yr ydych yn ei rhoi i ni. (Gweler y Polisi Preifatrwydd a Chwcis am fwy o fanylion)

Defnydd o Gynnwys

  • Mae cynnwys tudalennau’r wefan hon er gwybodaeth gyffredinol ac at eich defnydd chi yn unig. Gall newid heb rybudd.
  • Nid ydym ni nac unrhyw drydydd partïon yn rhoi unrhyw warant na sicrwydd o gywirdeb, amseroldeb, perfformiad, cyflawnder nac addasrwydd y wybodaeth a’r deunydd a geir neu a gynigir ar y wefan hon at unrhyw ddiben penodol. Rydych yn cydnabod y gallai gwybodaeth a deunyddiau o’r fath gynnwys anghywirdeb neu wallau ac rydym yn gwrthod yn benodol atebolrwydd am unrhyw anghywirdeb neu wallau o’r fath i’r graddau eithaf a ganiateir gan y gyfraith.
  • Eich cyfrifoldeb chi yw eich defnydd o unrhyw wybodaeth neu ddeunyddiau ar y wefan hon, ac ni fyddwn yn atebol amdano.
  • Mae’r wefan hon yn cynnwys deunydd sydd yn berchen i ni neu o dan drwydded gyda ni. Mae’r deunydd hwn yn cynnwys, ond nid yw’n gyfyngedig i, ddyluniad, cynllun, ymddangosiad a graffeg. Gwaherddir ei atgynhyrchu ar wahân i’r hyn sydd yn unol â’r hysbysiad hawlfraint, sydd yn rhan o’r telerau ac amodau hyn.
  • Gall defnydd diawdurdod o’r wefan hon arwain at hawlio am niwed a/neu gall fod yn drosedd.
  • O bryd i’w gilydd gall y wefan hon hefyd gynnwys dolenni i wefannau eraill. Darperir y dolenni hyn er cyfleuster i chi er mwyn darparu mwy o wybodaeth. Nid ydynt yn arwydd ein bod yn ardystio’r wefan honno.  Nid ydym yn gyfrifol mewn unrhyw ffordd am gynnwys y gwefannau cysylltiedig.
  • Mae eich defnydd o’r wefan hon ac unrhyw anghydfod sydd yn deillio o ddefnydd o’r fath o’r wefan yn amodol ar gyfreithiau Cymru, Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon.