TROSOLWG A CHANLLAW I DDEFNYDDWYR

Cyflwyniad

Comisiynodd Iechyd Cyhoeddus Cymru Offeryn Dangosydd Anafiadau AWISS yn 2017, i roi mynediad haws i unigolion a sefydliadau sydd â chylch gorchwyl atal anafiadau i ddata anafiadau, i gynorthwyo rhaglenni a pholisïau arolygu anafiadau a lleihau anafiadau yn well ledled Cymru.

Nododd proses ymgynghori gydag unigolion a grwpiau â diddordeb ar draws byrddau iechyd Cymru, Iechyd Cyhoeddus Cymru, Prifysgolion a sefydliadau’r trydydd sector, 25 dangosydd atal anafiadau ar gyfer Cymru. Cliciwch yma am drosolwg o’r broses ymgynghori, a’r penderfyniadau y tu ôl i’r dangosyddion a ddewiswyd.

Mae’r rhan fwyaf o’r dangosyddion yn yr adran hon wedi eu nodi fel cyfraddau mynychder bras fesul 100,000 o’r boblogaeth rhwng 2010 a 2017.  Lle y bo’n bosibl, mae dangosyddion ar gael yn ôl blwyddyn (i fonitro tueddiadau), grŵp oedran a rhyw (i fonitro grwpiau risg uchel), Bwrdd Iechyd (BI), Awdurdod Lleol (ALl – i nodi ardaloedd risg uchel) ac amddifadedd ar lefel ardal (i fonitro anghydraddoldebau). Caiff y data ei ddiwygio yn flynyddol a bydd ar gael trwy wefan AWISS.

Nod y dangosyddion cytûn yw sefydlu epidemioleg cyfredol prif faterion anafiadau ar draws Cymru, gan ddarparu dulliau monitro clir ar gyfer lleihau anafiadau, helpu i weithredu strategaethau ataliaeth, codi ymwybyddiaeth o grwpiau oedran risg uchel y gellir eu targedu a chryfhau tystiolaeth am yr angen am gasglu data cyflawn a gwell ar godio anafiadau ac achosion anafiadau.

Canllaw i Ddefnyddwyr

Mae Offeryn Dangosydd Anafiadau AWISS ar gael ar wefan AWISS: https://www.awiss.org.uk/.  Mae’r offeryn yn defnyddio Tableau, meddalwedd rhyngweithiol ar-lein sydd yn galluogi defnyddwyr i ddewis eu dangosydd a’i demograffeg sydd o ddiddordeb.

Ar hyn o bryd, gellir cael mynediad at ddata ar 20 o ddangosyddion AWISS trwy ddangosfyrddau Tableau gwahanol. Gellir dewis y dangosfyrddau hyn yn yr opsiwn ar y brif ddewislen ‘OFFERYN DANGOSYDD ANAFIADAU’. Cyflwynir data ar sawl fformat a thrwy sawl grŵp ar bob dangosfwrdd, yn cynnwys: yn ôl oed ac awdurdod lleol, oed a rhyw, ardal amddifadedd ac yn ôl blwyddyn. Cyflwynir y rhan fwyaf o’r data fel cyfraddau bras fesul 100,000 o’r boblogaeth.

Cyflwynir data ar y pedwar dangosydd PHOF yn ôl oed, rhyw, amddifadedd a lleoliad a gellir cael mynediad atynt trwy offeryn rhyngweithiol PHOF.

Am fwy o wybodaeth am ddulliau cyfrifo, ffynonellau data, a meini prawf cynnwys/eithrio, ewch i’r adran meta-data. Noder, os oedd cyfrifiadau yn y data gwreiddiol yn <5 ar gyfer unrhyw ddangosydd, cyflwynir y cyfraddau fel nwl er mwyn mynd i’r afael â’r perygl o ddatgelu posibl. Mae adroddiad ansawdd data ategol yn rhoi mwy o wybodaeth am ansawdd y data a ddefnyddir i greu amcangyfrifon dangosydd.

Gellir lawrlwytho’r data a gyflwynir ar bob dangosfwrdd ar sawl fformat trwy’r botwm lawrlwytho ar yr ochr dde ar waelod pob tudalen.  Gellir lawrlwytho data o un graff ar y tro yn unig; i ddewis graff ar gyfer ei lawrlwytho, cliciwch ar y teitl cyn clicio’r botwm lawrlwytho.

Argymhellir bod dangosyddion anafiadau a gynhyrchir gan AWISS yn cael eu dehongli’n ofalus. Os ydych yn bwriadu defnyddio dangosyddion anafiadau AWISS yn eich gwaith, fe’ch cynghorir i siarad ag aelod o dîm AWISS cyn cyhoeddi eich gwaith (awiss@swansea.ac.uk)