Cefndir AWISS

Crëwyd AWISS ym 1998, yn dilyn datblygiad system gwyliadwriaeth anafiadau Adrannau Brys (ED) newydd ym mwrdeistref Gorllewin Morgannwg ym 1993, oedd yn cyfuno data o dair adran ED. Dyluniwyd a rhoddwyd AWISS ar waith gan ymarferwyr a meddygon iechyd y cyhoedd o gefndiroedd ED yn bennaf, i ddechrau fel offeryn i gefnogi ymdrechion ataliaeth lleol ac ar ôl hynny i werthuso newidiadau i ddyluniad a gweithrediad gofal.

Hyd at 2008, roedd AWISS yn seiliedig ar ddata ED o unedau ED mawr ar draws Cymru yn unig.  Fodd bynnag, ym mis Ebrill 2009, gorchmynnodd Llywodraeth Cymru ‘Set Ddata Adrannau Brys’(EDDS) safonol, llai.  Dechreuodd pob Adran Frys fawr (24 awr, wedi ei harwain gan ymgynghorwyr) gyflwyno data EDDS o fis Ebrill 2009, gyda phob ysbyty arall yn cyflwyno data yn bob yn dipyn rhwng 2009 a 2012.  Ers mis Ebrill 2012, mae pob uned fach a mawr wedi cyflwyno data i EDDS.

Datblygiad ychwanegol a ddigwyddodd tuag adeg datblygu EDDS, wnaeth drawsnewid AWISS o system wyliadwriaeth un ffynhonnell i system aml-ffynhonnell, oedd datblygu banc data Cyswllt Diogel Gwybodaeth Ddienw (SAIL) ym Mhrifysgol Abertawe. Mae SAIL yn system diogelu preifatrwydd ar raddfa fawr, sydd yn cysylltu data dienw sy’n cael ei gasglu fel mater o drefn o’r GIG a ffynonellau eraill mewn amgylchedd diogel, i gynorthwyo ymchwil iechyd a gofal cymdeithasol.  Creodd datblygiad SAIL gyfleoedd i gynnwys ffynonellau data ychwanegol fel rhan o AWISS, ac mae AWISS bellach yn defnyddio nifer o ffynonellau data ychwanegol yn cynnwys data derbyniadau cleifion mewnol a chleifion allanol o Gronfa Ddata Cyfnodau Cleifion Cymru, data ar drin llosgiadau o Ganolfan Llosgiadau Cymru, data gan feddygfeydd (mae tua 80% yn cyflenwi data i SAIL) a data marwolaethau gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol.  Mae AWISS hefyd yn archwilio ychwanegu sawl ffynhonnell ddata newydd yn cynnwys: data gwasanaethau ambiwlans, System Gwybodaeth Radioleg (WRIS) Cymru Gyfan, Gwasanaeth Adroddiadau Canlyniadau (WRRS) Cymru, data manwl o’r Rhwydwaith Ymchwil ac Archwilio Trawma, a data archwilio o Ganolfan Genedlaethol Ymchwil ac Archwilio Gofal Dwys.